Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 20. februar 1991.
Paragraf 2 endret på årsmøte 18. februar 1992.
Paragraf 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 10 endret på årsmøte 3. februar 1998.
Nye vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. februar 2003, godkjent av idrettsstyre den 00.00.2003

§ 1 (Formål)

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er

- å drive modellflyging som idrett organisert i Norges Idrettsforbund
samt
- å fremme modellflysporten på det lokale plan i Telemark Idrettskrets.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)

Klubben er tilsluttet Norsk Aero Klubb gjennom den til en hver tid gjeldende avtale mellom Norges Luftsportsforbund og Norsk Aero Klubb.

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Telemark Idrettskrets.

Klubben er medlem av Norges Luftsportsforbund i henhold til vedtak på ekstraordinært årsmøte 04.02.2003

Klubben hører hjemme Skien kommune, og er medlem av Skien idrettsråd.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i klubben. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

§ 5 (Kontingent)

Kontingenten og eventuelle andre klubbavgifter (f.eks. flyplassavgift) fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side.

§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§ 7 (Inhabilitet)

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:

1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent og eventuelle andre avgifter.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15).
7. Velge:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) 1 revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 13 (Ekstraordinære årsmøter)

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere klubben utad.
5. Oppnevne fagansvarlige i h. t. gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Leder og ett av styrets medlemmer i fellesskap tegner klubben. De personer som tegner klubben må være fylt 18 år.

§ 15 (Grupper/avdelinger)

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.
Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

§ 18 (Operative instrukser)

For å ivareta den operative driften av klubben, opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå samt utvise nødvendige miljøhensyn, er det etablert spesielle instrukser og regelverk relatert til aktivitetene. Disse instrukser og regelverk bestemmes på klubbens årsmøter. Brudd på disse kan medføre disiplinære reaksjoner på linje med følger av brudd på klubbens lov.