Historikk

Initiativet til stiftelsen av Modellflyklubben Vingen, ble tatt under et møte 4. februar 1972. Klubbens navn de første årene var Grenland Modellflyklubb.
Vi siterer fra protokollen fra møtet:

"Etter at modellflyaktiviteten det siste året har tatt seg kraftig opp, ble det under en sammenkomst hos Harold H. Hansen besluttet å danne en klubb.
Det ble valgt et provisorisk styre som bestod av Harold H. Hansen, Ulf Andersen og Per Roligheten. Valget var enstemmig etter forslag fra Kjell Sørensen."

Klubbens konstituerende årsmøte ble avviklet 18. februar 1972 i lånte lokaler ved Skiens Gymnas. Det var 17 medlemmer til stede. Til styre ble følgende valgt: Formann: Harold H. Hansen, nestformann og sekretær: Per H. Roligheten, kasserer og flygeleder for RC-gruppen: Ulf Andersen. Styremedlemmer: Bjarne Sørensen og Reidar Sørensen. Varamenn: Harald Klammerholm og Øystein Sivertsen. Valgkomite: Kjell Sørensen og Reino Heimholt. Flygeledere UC: Bjarne Sørensen og Rolf Eijme.Etter valget ble lovforslag lagt frem og vedtatt. Kontingenten ble fastsatt til kr. 20 for junior og kr. 30 for senior. Det ble også besluttet å ha medlemsmøter hver 3. uke.

Som man skjønner av ovennevnte var aktivitetsnivået svært høyt i starten. Den første vinteren ble det fløyet på Meitjenn, det ble også brøytet en stripe i Gjerpensdalen. Utover på vårparten ble også Geiteryggen brukt.
Det fremgår av protokoll for styremøte 10. mai 1972 at flyging på Geiteryggen ikke lenger var tillatt. Dermed var letingen i gang etter egnet område. Området på Jønnevald ble funnet egnet, og opparbeidet etter stor dugnadsinnsats fra medlemmene.

Som vinterstripe fant man vinteren 1973 frem til Slettevannet, som ble brukt som vinterstripe i klubben helt frem til 1993.

Fra årsberetningen i 1974 leser vi om en del problemer i klubben, oljekrise med kjørestopp skapte selvfølgelig også store transportproblemer for ivrige modellflygere. De føreste årene var det også mye diskusjon om sammenslåing med Grenland Flyklubb, men dette ble aldri noe av. Også medlemskap i NAK var tema på denne tiden (som i alle år siden).

Det var også i 1974 klubben endret navnet sitt til Vingen Modellflyklubb.

Allerede i 1975 begynte problemene å melde seg på Jønnevald. Pga beliggenheten var konflikter med naboer ikke til å unngå. Det ble straks innført nye regler for flyging, for å imøtekomme klagene.

De første årene i klubben var konkurransenivået høyt, og "Vingen Cup" ble tidlig etablert. Dette var et trofe som ble utdelt årlig for sammenlagtvinner av årets konkurranser. Konkurransene omfattet både motor og seil, og antallet konkurranser i løpet av året lå på rundt 10.

Konfliktene på Jønnevald ble ikke mindre etter som tiden gikk, og i protokollen fra styremøte 9. november 1976 ser vi at styret behandlet et brev fra Skien kommune der kommunen anbefalte å sende søknader til Løvenskiold-Fossum og Storemyr beitelag om egnet område til ny modellflyplass.

I 1979 kulminerte flyplassaken med vedetak fra Skiens Formannskap om at all aktivitet måtte opphøre på plassen fra 1. mai. Dugnadsinnsatsen på plassen ble derfor ikke igangsatt for sommerklargjøring dette året, forstålig nok. Etter inentst arbeid med kommunen gikk imidlertid formansskapet tilbake på sitt vedtak den 19. juni, og tillot allikevel aktivitet på Jønnevald, da klubben ikke hadde lykkes med å finne annet egnet område.

Dette gikk dessverre ikke helt upåaktet hen, og vedtaket resulterte i kraftige protester fra enkelte naboer. Mye ble skrevet i avisene, og det var klart at klubbens tid på Jønnevald var forbi.

Myrane airport
Klubbens styre arbeidet i en årrekke med Storemyr beitelag for å få leie et område i Gjerpensdalen. Dette gikk imidlertid ikke i orden, her også på grunn av protester fra grunneiere. Etter mye arbeid gikk det imidlertid i orden å få leiet ett område syd for det ovennevnte, og kontrakt ble skrevet.
Igjen ble det nedlagt et fantastisk dugnadsarbeid fra klubbens medlemmer for opparbeide flyplass. Det ble først laget en "midlertidig" stripe langs elven (som skulle vise seg å bli ganske så permanent) for å ha noe å fly på mens "hovedstripen" ble opparbeidet.

Klubben hadde mange gode år på Myrane. Medlemstallet stabiliserte seg på rundt 70 medlemmer, og aktivitetsnivået var høyt. I 80-årene arrangerte også klubben flere store stevner, bl.a. NM for helikopter og Nordisk Mesterskap for F3A.

Det skulle imidlertid igjen vise seg å bli konflikter med naboer. På slutten av 80-tallet var det også en del interne interessekonflikter innad i klubben pga. aktivitetsnivået klubben var kommet opp på. Problemene kulminerte i juli 1990, da flyplassen faktisk ble pløyd opp som en konsekvens av uenighet om leieforholdet.

Klubben stod dermed igjen uten flyplass, og måtte på nytt ut og lete.

Flittig gård
På nytt ble det nedlagt et stort arbeide av klubbens styre, for å finne ett nytt område å fly på. Mange områder ble vurdert og igjen var flere områder rundt Geiteryggen det mest aktuelle fra Vingens side. Disse områdene ble imidlertid avslått pga. flysikkerheten på Geiteryggen.

Etter mye leting kom vi over området på Flittig gård, og kontrakt ble skrevet med Løvenskiold-Fossum i desember 1991.

Nok en gang stod klubben overfor et enormt arbeid som måtte til for å få området flybart. Det ble også her utført et imponerende dugnadsarbeid, og 3. oktober 1992 kunne klubben stolt avvikle åpningsstevne for den nye flyplassen, med et utrolig stort fremmøte av flygere og publikum.

Fom. 1993 disponerte klubben også bebyggelsen på området, og har her fått glimrende lokaler for medlemsmøter, og ikke minst varmestue på vinteren. Det var en klausul fra Løvenskiold-Fossum at vinterflygingen på Slettevannet møtte opphøre når leieforholdet på Flittig ble inngått.

Det ble fra begynnelsen av opparbeidet to striper på Flittig, en for sommerbruk (ca 200x30 m) og en for vinterbruk (ca 250x30 m).

Siden leieforholdet ble inngått i 1991 har arealet vi leier blitt utvidet flere ganger, for å fjerne sjenerende skog.

Høsten 1998 ble også sommerstripen utvidet med ca. 50 meter, for å forenkle spesielt landingene fra vegen. Dette området blir flybart i løpet av sommeren 1999.

NAK/NLF
På vinteren 2002/03 kom nok en gang spørsmålet opp, om å melde klubben inn i NLF (Norges Luftsportsforbund). Denne gangen kom initiativet fra styre, og på årsmøte 4. februar 2003 ble det vedtatt med 22 mot 1 stemme å søke medlemskap i NLF.

Vallermyrene seilflyplass
Sesongen 2003/2004 tok seilflyaktiviteten i klubben seg kraftig opp. Som et resultat av dette, ble det sommeren 2004 inngått leiekontrakt på et jorde på Vallermyrene, ca. 250 x 50 meter. Dette jordet ble forbeholdt seil-/elektroseil aktivitet. Sommeren 2004 arrangerte klubben Norgesmesterskap for klassen F3J på dette området.
Sommeren 2007 ble det arrangert Norgesmesterskap for klassen F3B. I tillegg har Vingen etablert "faste" Norgescup-stevner hvert år, både i F3B og F3J.
Leiekontrakten ble inngått for ett år av gangen. Dette var nok et stort økonomisk løft for klubben, men plassen ble "selvfinansiert" takket være velvillige sponsorer og en flyplassavgift for de som bruker plassen.